Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1  Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Scootmobiel NeXt zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2  Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3  Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Scootmobiel NeXt worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Scootmobiel NeXt ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.5  Afwijkingen van deze Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
1.6  Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
1.7  Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Voorwaarden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1  Alle aanbiedingen van Scootmobiel NeXt zijn vrijblijvend en Scootmobiel NeXt behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2   Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Scootmobiel NeXt. Scootmobiel NeXt is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Scootmobiel NeXt dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro''s, inclusief BTW en exclusief wettelijke verwijderingsbijdrage, tenzij anders vermeld. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.
3.2  Scootmobiel NeXt kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
3.3  Betaling kan geschieden door gebruik te maken van iDEAL of middels vooruitbetaling. In daartoe aanleiding gevende gevallen behoudt Scootmobiel NeXt zich het recht voor een voorgestelde betaalwijze niet te aanvaarden. In dat geval wordt dat meegedeeld en wordt de bestelling na vooruitbetaling toegezonden. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Scootmobiel NeXt.
3.4   Betaling dient in ieder geval te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.5   Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Scootmobiel NeXt bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien Scootmobiel NeXt zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Scootmobiel NeXt om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.6 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Scootmobiel NeXt gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.7  Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Scootmobiel NeXt.

Artikel 4. Levering
4.1  Scootmobiel NeXt streeft ernaar om bestellingen binnen 1 x 24 uur na ontvangst van de betaling bij TNT post ter bezorging aan te bieden,  mits op voorraad. Hiertoe is Scootmobiel NeXt echter niet verplicht. TNT Post garandeert dat 98% van haar bestellingen binnen 24 uur wordt  bezorgd, mits het afleveradres binnen Nederland is. Scootmobiel NeXt kan voor deze garantie echter niet verantwoordelijk worden  gehouden.
4.2  Scootmobiel NeXt is niet aansprakelijk voor enigerlei schade tijdens of als gevolg van de bezorging ontstaan aan uw zijde of derden tenzij wordt aangetoond dat de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel opzet van de zijde van Scootmobiel NeXt
4.3 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling/ontvangst van de betaling, behalve voor zover de vertraging niet aan Scootmobiel NeXt kan worden toegerekend. Bij bestelling van door Scootmobiel NeXt te leveren goederen dient de plaats van aflevering zo nauwkeurig mogelijk te worden omschreven. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
4.4  Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk dertig (30) dagen nadat u de bestelling geplaatst heeft bericht. U heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Scootmobiel NeXt zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.
4.5 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Scootmobiel NeXt zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De kosten van retourzending zijn bij het beschikbaar stellen van een vervangend artikel voor rekening van Scootmobiel NeXt.
4.6 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen worden voorbehouden.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1  De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al wat u op grond van enige overeenkomst aan Scootmobiel NeXt verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat al op het moment van aflevering op u over.

Artikel 6. Reclames en afkoelingsperiode
6.1 U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) maanden na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Scootmobiel NeXt te melden.
6.2  Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Scootmobiel NeXt de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren.
6.3   Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Scootmobiel NeXt te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Van deze ontbinding van de overeenkomst kan alleen aanspraak worden gemaakt wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. Door Scootmobiel NeXt terzake eventueel al ontvangen betaling wordt uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de ontbinding terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening.
6.4  Scootmobiel NeXt behoudt het recht om geretourneerde producten (binnen of buiten de herroepingsperiode van 7 dagen) te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product is geopend, de verpakking (geheel of gedeeltelijk)is beschadigd, gebruikt of door uw toedoen is beschadigd.
6.5 Indien u een of enige van uw verplichtingen uit hoofde van de met Scootmobiel NeXt gesloten overeenkomst(en) niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt bent u van rechtswege in verzuim. Als dan heeft Scootmobiel NeXt het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder dat Scootmobiel NeXt tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele aan Scootmobiel NeXt verder toekomende rechten.
6.6  Van retourzending zijn uitgesloten: 
• Producten die volgens uw opgave zijn gemaakt, ondubbelzinnig zijn aangepast aan uw persoonlijke eisen, of producten die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor retourzending, snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken. 
• Audio- of videoregistraties of software, indien de verzegeling van de geleverde media door u is verbroken. 
• Producten waarvan de verzegeling is gebroken.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie
7.1   Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Scootmobiel NeXt, dan wel tussen Scootmobiel NeXt en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Scootmobiel NeXt, is Scootmobiel NeXt niet aansprakelijk, tenzij er voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Scootmobiel NeXt.

Artikel 8. Overmacht
8.1  Onverminderd haar overige toekomende rechten, heeft Scootmobiel NeXt in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Scootmobiel NeXt gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2  Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Scootmobiel NeXt kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 9. Garantiebepalingen
9.1 Scootmobiel NeXt garandeert dat de garantietermijn van de geleverde goederen in overeenstemming met de fabrieks- c.q. importeursbepalingen is.
9.2 Een verzoek tot het verlenen van garantie wordt slechts door Scootmobiel NeXt in behandeling genomen indien dit verzoek - binnen de geldende garantietermijn - is ingediend. Tevens dient dit verzoek binnen 14 dagen nadat de tekortkoming is geconstateerd of redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden te worden gemeld.
9.3 Garantie wordt uitsluitend verleend op vertoon van de originele, door Scootmobiel NeXt aan u afgegeven, aankoopbon c.q. factuur samen met het eventueel bijbehorende, volledige ingevulde garantiebewijs of garantiecertificaat.
9.4 Ieder recht op garantie vervalt indien:
• Het product bij terugzending onvoldoende wordt beschermd tegen transportschade;
• Zonder toestemming van Scootmobiel NeXt door of namens u wijzigingen in of reparaties aan de geleverde goederen zijn aangebracht.
• Er sprake is van onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik van het geleverde product, waaronder wordt begrepen het nalaten van voorgeschreven of normaal onderhoud.
• Het geleverde product wordt gebruikt voor andere doeleinden dan het bedoelde gebruik. Hierbij valt ook te denken aan professioneel gebruik. Onder professioneel gebruik wordt verstaan alle gebruik ten behoeve van een beroepsuitoefening, het veelvuldige gebruik of het gebruik voor commerciële doeleinden (b.v. vereniging, verkoopstand of kraam). Professioneel gebruik is toegestaan en het product wordt gegarandeerd op juiste werking indien ‘geschikt voor professioneel gebruik’ (of vergelijkbare omschrijving) uitdrukkelijk is beschreven op de aankoopnota.
9.5  Op demonstratiemodellen kan een verminderde garantie van toepassing zijn. Dit wordt vermeld op de aankoopnota indien dit van toepassing is.
9.6  De kosten voor wijziging in of reparaties van de geleverde producten die zonder voorafgaande toestemming van Scootmobiel NeXt door of namens u zijn verricht, komen nimmer voor rekening van Scootmobiel NeXt.
9.7 Uitgesloten van garantie zijn de transportkosten voor het opsturen van het product. Dit geldt van Scootmobiel NeXt naar koper evenals van het adres van de koper naar Scootmobiel NeXt.

Artikel 10.  Aansprakelijkheid
10.1 Scootmobiel NeXt is slechts aansprakelijk voor directe schade aan uw zijde of derden indien en voor zover de schade het directe en onmiddellijke gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst door Scootmobiel NeXt of indien deze krachtens dwingendrechtelijke wetsbepalingen voor risico van Scootmobiel NeXt is.
10.2  De aansprakelijkheid van Scootmobiel NeXt in overeenstemming met het voorgaande lid is beperkt tot maximaal de aanschafprijs van de geleverde zaak, tenzij de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel met opzet van de zijde van Scootmobiel NeXt.
10.3  Scootmobiel NeXt kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten van de in catalogi of andere  documentatie van Scootmobiel NeXt opgenomen gegevens.
10.4  U vrijwaart Scootmobiel NeXt tegen vorderingen uit welken hoofde ook jegens Scootmobiel NeXt van een derde, die stelt schade te hebben geleden  door een artikel dat u bij Scootmobiel NeXt hebt  besteld, tenzij u aantoont dat Scootmobiel NeXt voor die schade op grond van dwingend recht aansprakelijk is.
10.5  In geen geval zal Scootmobiel NeXt aansprakelijk zijn voor enige vorm van indirecte schade, waaronder mede te begrijpen bedrijfsschade en  gevolgschade, zelfs indien Scootmobiel NeXt in kennis is gesteld van een mogelijk optreden van dergelijke indirecte schade.

Artikel 11. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
11.1   U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Scootmobiel NeXt geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
11.2 Scootmobiel NeXt garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 12. Persoonsgegevens
12.1 Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van Scootmobiel NeXt opgeslagen om de bestellingen te verwerken. Daarnaast gebruikt Scootmobiel NeXt de gegevens voor interne marketingdoeleinden, zoals het toesturen van catalogi.
12.2 Wanneer Scootmobiel NeXt gegevens aan derden verstrekt voor het uitvoeren van taken in het kader van onder 9.1 beschreven werkzaamheden blijft de privacy gewaarborgd

Artikel 13.  Nederlands Recht
 13.1 Op elke door Scootmobiel NeXt gesloten overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, waarbij alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met verplichtingen die resulteren uit de tussen de partijen gesloten overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
13.2 Voormelde bepaling is tevens van toepassing indien aan een opdracht geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woonplaats heeft. De eventuele toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
13.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie van de Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst met Scootmobiel NeXt. De Nederlandse tekst van de Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.


Scootmobiel NeXt

Info@scootmobielnext.nl